Temanummer 6, 2016

Nummer 6, 2016, är ett blandnummer. Två bidrag är särskilt intressanta för den hälsopolitiska diskussionen. Den första är "Shanghaideklarationen – en väg för hälsofrämjande inom FN:s globala utvecklingsagenda" av Bo J A Haglund och Bosse Pettersson. Där framförs bl.a.: "Aldrig tidigare har Health Promotion varit så i centrum för de internationella diskussionerna om en global agenda för FN som i Shanghai, 2016. Att ta vara på de möjligheter att förbättra befolkningars hälsa som öppnats genom FNs hållbarhetsmål förutsätter att vi ser till hälsa i bred bemärkelse och i ömsesidig dialog på jämbördiga villkor med olika aktörer. Möjligheternas fönster är just nu öppet!". Den andra artikeln "Det handlar om jämlik hälsa (SOU 2016:55) – några kommentarer och förslag" av Göran Dahlgren, är en uppföljande debattartikel från föregående nummer Arbete för jämlik hälsa (Nummer 5, 2016). Ett nyckelförslag är att kommissionen bör tydliggöra hälsopolitiska mål och strategier i det folkhälsoarbete som sedan länge bedrivs i kommuner, landsting och frivilliga organisationer. I övrigt finns i numret bl.a. tre artiklar om psykiatrisk vård, en artikel om olika perspektiv i mediala berättelser och en om förebyggande arbete i skolan, den s.k. Choice-modellen.
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!