Temanummer 6, 2015

Detta är ett spännande nummer som ligger väl i tiden med den aktuella diskussionen om vaccinationer. År 2016 är det 200 år sedan Sverige införde obligatorisk smittkoppsvaccinering. I temanumret diskuteras sambanden mellan etik i forskning, medicinsk praktik och prevention. Syftet är att lyfta olika aspekter av den etiska problematik som ligger i åtgärder avsedda för folkhelhetens bästa, som kan medföra olägenheter på individnivå och som äger rum inom ett föränderligt kunskapsläge. Olika aktörers betydelse för produktion och bedömning av kunskap och politik på området belyses av forskare från humaniora, samhällsvetenskap, medicin och vård. Det ställs frågor kring hur det gemensammas bästa i forskning och folkhälsoarbete kan kombineras med hänsyn till individers och särskilt utsatta gruppers integritet.
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!