Nummer 5, 2015

Nummer 5, 2015 innehåller artiklar som inkommit till redaktionen, dels som svar på tidigare teman som till exempel ADHD, dels artiklar som speglar aktuella händelser av betydelse för folkhälsans utveckling. Klimatavtalet i Paris har avgörande betydelse för inte bara vår folkhälsa utan globalt. För att kunna förverkliga klimatmålen behövs nya berättelser om hur målen skall kunna uppnås. Sveriges läkarförbund har presenterat en ny policy för Klimat och Hälsa vilket kommenteras i numret. I sin policy skriver man bl. a.: Samtidigt står mänskligheten inför en stor utvecklingspotential. Grön ekonomi som bland annat innebär revolutionerande teknik och förändringar i vissa levnadsvanor förväntas ge upphov till fler arbetstillfällen och förutsättningarna ökar för bättre hälsa och minskad global fattigdom. Den samlade bedömningen är att klimat-förändringen innebär den största framtida utmaningen för mänskligheten. Här finns också den största möjligheten att förbättra hälsan i ett globalt perspektiv -om världens länder handlar snabbt. I det korta perspektivet är en minskning av växthusgaser helt central. Ett fossilfritt samhälle är mer hälsofrämjande och innebär mindre exponeringar för luftföroreningar vilket är av stor betydelse för folkhälsan. Andra artiklar i numret tar upp problematiken med att förstå information muntligt eller via webbsidor som ges av Hälso- och sjukvårdens företrädare. Det som på engelska brukar betecknas som health literacy. Flyktingproblematiken belyses också i två artiklar, dels genom en studie av ett föräldrastödsprogram för utrikesfödda föräldrar, dels en studie av upplevelser som läkare från s.k. tredjeland har i sin utbildning för att få svensk legitimation och möjlighet till att arbeta här.
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!