Temanummer 1, 2015

I den nya amerikanska psykiatriska diagnoshandboken DSM-5 har man lagt en ökad vikt vid betydelsen av kulturell variation vid psykiatrisk diagnostik. En särskild intervju, en kulturformuleringsintervju, har inkluderats i DSM-5 för att vid psykiatrisk diagnostik kunna utvärdera betydelsen av kultur och kontext på ett individualiserat sätt och beakta detta vid behandlingsplanering. I detta nummer granskas och diskuteras diagnoshandboken och dess möjligheter att vara ett instrument för en mer jämlik psykiatrisk vård. I ett allt mer mångkulturellt Sverige är det viktigt att såväl sjukvård som folkhälsoarbete inkluderar hela befolkningen. En del i detta är att den psykiatriska vården i såväl primärvård som specialistpsykiatri utvecklar modeller för att kunna möta mångfalden i befolkningen. Mångfalden kan handla om olika sätt att uttrycka psykisk sjukdom, att förstå och tolka besvär, normer för vad som är beteendeavvikelser, förväntningar på stöd och hjälp och kunskaper om vad och hur man kan få hjälp. Saknas ambitionen att möta socialt och kulturellt färgad variation finns en risk för en alltmer ojämlik psykiatrisk vård.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!