Temanummer 1, 2014

Numret handlar om idéburna organisationers alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-förebyggande arbete (ANDT). För att förverkliga ANDT-politiken krävs insatser från myndigheter, från kommuner och landsting, näringsliv, idéburna organisationer och det övriga civila samhället. Genom ett innovativt tänkande skapades förutsättningar för forskning och utvärdering inom regeringen stöd till idéburna organisationer för ANDT-förebyggande. Organisationer fick stöd till insatser och samtidigt fick Charli Erikssons forskarteam möjlighet att bidra till kunskapsutveckling inom området. Denna temasektion bygger på detta arbete som pågått sedan 2003.

 

Numret tar även upp Health 2020 som är en gemensam, evidensbaserad ram för att stödja och främja samordnade åtgärder av beslutsfattare på alla nivåer och i alla sekto­rer i syfte att förbättra befolkningens hälsa och välbefinnande i WHO:s europeiska region.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!