Temanummer 3, 2013

Temanummer 3, 2013 handlar om ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser. Temaredaktör för numret är Ylva Ginsberg och Bo Haglund

När vi arbetat med det här temanumret om ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser har vi utgått från de männ­iskor som vi mött med dessa funktionsnedsättningar och hur deras liv tett sig i dagens Sverige. Funktionsnedsättningarna återverkar inom en rad livsområden som utbildning, arbete, arbetslöshet, ekonomi, kroppslig och psykisk sjukdom, missbruk och kriminali­tet. Grundtanken med temanumret var att försöka belysa omfattningen av ett samhällsproblem och möj­ligheter till att ge personer med ADHD ett bättre liv med ett socialmedicinskt perspektiv.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!