Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Vol 94, Nr 2 (2017): Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – SLUTSÅLD Kulturens betydelse för patientens hälsa Sammanfattning   PDF
Töres Theorell
 
Vol 91, Nr 4 (2014): Nummer 4, 2014 Kunskap och bedömningar i sjukskrivning: En vetenskapsteoretisk studie av det försäkringsmedicinska beslutsstödet. Sammanfattning   PDF
Lena Eriksson, Morten Sager, Carin Staaland-Nyman, Gunnel Hensing
 
Vol 93, Nr 2 (2016): Forskning och teori – ett blandnummer Kunskap och förståelse om sorg Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 95, Nr 4 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Kunskapsbaserat tobaksförebyggande arbete i skolan - A Non Smoking Generations (NSG) flerkomponentsprogram Sammanfattning   PDF
Per Tillgren, Anita Boij, Maria Nilsson, Niklas Odén
 
Vol 84, Nr 3 (2007): Välfärd och välbefinnande Kunskapslabbet – ett forum för förtrogenhetskunskap Sammanfattning   PDF
Lars Edgren, Harry Petersson
 
Vol 94, Nr 4 (2017): Barn i risk – kunskap från ett utvecklingsarbete – SLUTSÅLD Kunskapsutveckling för ökad samverkan inom socialtjänsten kring barn och familj i riskzonen – om participatoriska processer, strukturer och betydelser Sammanfattning   PDF
Charli Eriksson
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Kunstens potentiale i sundhedsvæsenet: Hvordan kan kunstoplevelsen støtte patienter og pårørende i deres aktuelle udfordringer under ophold på Rigshospitalets patienthotel? Sammanfattning   PDF
Angelika Dahl Serritzlew
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD Kurser och konferenser Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 95, Nr 6 (2018): Kommissionen för jämlik hälsa - Hur går vi vidare? Kurser och konferenser Sammanfattning   PDF
Helen Hedlund
 
Vol 95, Nr 5 (2018): Folkhälsa och civilsamhälle Kurser och konferenser Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Kurser och konferenser Sammanfattning   PDF
Helen Hedlund
 
Vol 89, Nr 4-5 (2012): Socialt kapital och hälsa. Socialt kapital i socialmedicinsk forskning i Sverige Kvalitén i förskolan påverkar barns välbefinnande. Några förskolechefers syn på den nya läroplanen och kvalitet i förskolan Sammanfattning   PDF
Karin Renblad, Jane Brodin
 
Vol 83, Nr 4 (2006): Internationell hälsa - ett temanummer från IHCAR Kvinnlig könsstympning som kulturspegel ? Forskningsresultat i ett ursprungsland och i Sverige efter immigration Sammanfattning   PDF
Vanja Berggren
 
Vol 90, Nr 6 (2013): Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser Kvinnliga ledares arbetsvillkor i en glesbygdskommun – oglamorösa och hindrande för hälsofrämjande insatser? Sammanfattning   PDF
Stig Vinberg, Bodil Landstad
 
Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Kvinnor i hemlöshet och vad som hänt sedan 1998 Sammanfattning   PDF
Annette Rosengren
 
Vol 80, Nr 2 (2003): Rehabiliteringssamordnaren - en blivande profession Kvinnor och män i rehabilitering Sammanfattning   PDF
Pär-Olov Sennvall
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Kyrkorna och uteliggare i Sverige Sammanfattning   PDF
Inga Johansson
 
Vol 94, Nr 4 (2017): Barn i risk – kunskap från ett utvecklingsarbete – SLUTSÅLD Lagom perfekt. Erfarenheter av ohälsa bland unga tjejer och killar Sammanfattning   PDF
Linda Hiltunen
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede LAH 50 år Sammanfattning   PDF
Gunnar Carlgren
 
Vol 92, Nr 5 (2015): Forskning och teori – ett blandnummer Läkare från tredje land i Sverige. Om professionen, kontakter och gränsdragningar. Sammanfattning   PDF
Lisa Maria Salmonsson
 
Vol 83, Nr 4 (2006): Internationell hälsa - ett temanummer från IHCAR Läkare i praktiken - att hantera yrkesrollens många dimensioner Sammanfattning   PDF
Maria Gummesson
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD Läkare och sjuksköterskor som blir patienter avslöjar allvarliga vårdbrister Detaljer   PDF
Jan Halldin
 
Vol 92, Nr 4 (2015): Tema: Missbruk 2015 Läkaren, receptblocket och missbrukarna Sammanfattning   PDF
Jan Halldin
 
Vol 93, Nr 3 (2016): Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora Läkaren som patient – en beskriven rollkonflikt Sammanfattning   PDF
Jonatan Wistrand
 
Vol 94, Nr 5 (2017): Forskning och teori: Ett blandnummer Läkaren som statens hjälpreda. Om yrkesetik och mänskliga rättigheter. Sammanfattning   PDF
Lars H Gustafsson
 
Vol 93, Nr 6 (2016): Forskning och teori: Ett blandnummer Läkarstudenter utbildar ungdomar om risker av ANT-bruk - En studie om erfarenheter av att bedriva hälsoutbildning Sammanfattning   PDF
Annie Velander, Solvig Ekblad
 
Vol 84, Nr 1 (2007): Cannabis - gammalt problem, ny kunskap – SLUTSÅLD Läkemedel och följsamhet Detaljer   PDF
Ingvar Karlberg
 
Vol 92, Nr 4 (2015): Tema: Missbruk 2015 Läkemedelsföretagens hänsynslösa profitbegär avslöjas Sammanfattning   PDF
Jan Halldin
 
Vol 85, Nr 5 (2008): Primärvård Långa sjukskrivningar i Luleå, en studie av sjukskrivningar vid en vårdcentral Sammanfattning   PDF
Annika Andén, Meta Wiborgh
 
Vol 82, Nr 2 (2005): Barnhälsovetenskap - 30 år av utveckling Länge leve hälso- och sjukvårdsforskningen! Detaljer   PDF
Ingvar Karlberg
 
Vol 94, Nr 2 (2017): Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – SLUTSÅLD Lärandeprocesser och kunskapsutveckling för en hälsofrämjande hälso- och sjukvård genom HFS-nätverket Sammanfattning   PDF
Mats Hellstrand, Sofia Dahlin
 
Vol 95, Nr 3 (2018): Tillit mellan människor Lärdomar om tillit, och nya forskningsuppgifter för tillitsforskare Sammanfattning   PDF
Ylva Norén Bretzer, Kristina Holmgren
 
Vol 86, Nr 5 (2009): Socialmedicin som medicinsk specialitet Läs och skrivsvårigheter inom Sfi, funktionshinder och/eller omständighet? Detaljer   PDF
Annelie Larsson
 
Vol 95, Nr 4 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Lättbegripligheten inom äldre- och funktionshinderomsorgen Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 81, Nr 5 (2004): Tema: Tobaksprevention i Norden + Extra tema: Stora och små sjukhus Lättlästa och roande anekdoter om Linné Sammanfattning   PDF
Ingvar Karlberg
 
Vol 81, Nr 1 (2004): Hemlösheten - välfärdssamhällets bakgård Ledare Detaljer   PDF
Ingvar Karlberg
 
Vol 83, Nr 2 (2006): Hälsofrämjande interventioner del 2 Ledarskap i vården – socialmedicinens ansvar! Detaljer   PDF
Ingvar Karlberg
 
Vol 90, Nr 6 (2013): Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser Ledarskap, interventioner och hälsa - Om ledares betydelse för hälso- främjande arbetsplatser Detaljer   PDF
Andrea Eriksson
 
Vol 90, Nr 6 (2013): Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser Ledarskap, socialt klimat, hälsofrämjande åtgärder och sjukfrånvaro – en jämförande studie inom vård och omsorg i 60 kommuner Sammanfattning   PDF
Ingemar Åkerlind, Robert Larsson, Cecilia Ljungblad
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede Ledarskap, teamsamverkan och upplevelse av mening inom palliativ vård Sammanfattning   PDF
Gunilla Johansson, Christer Sandahl, Birgitta Andershed
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Legacy of Hans Rosling Sammanfattning   PDF
Ole Petter Ottersen
 
Vol 80, Nr 2 (2003): Rehabiliteringssamordnaren - en blivande profession Lekmannaperspektiv på rehabilitering Sammanfattning   PDF
Gunnel Östlund
 
Vol 81, Nr 4 (2004): Tema: Vårdvetenskap Lekmannastöd efter hjärtinfarkt Sammanfattning   PDF
Cathrine Hildingh
 
Vol 94, Nr 5 (2017): Forskning och teori: Ett blandnummer Lex Maria-anmälningar och klagomål vid suicider – patientsäkerhet, integritet och rättssäkerhet Sammanfattning   PDF
Lotta Vahlne Westehäll
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer Life after a stroke event with special reference to aspects on prognosis, health and municipality care utilisation, and life satisfaction among patients and their informal caregivers Detaljer   PDF
Lena Olai
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen Life course determinants of coronary heart disease and stroke in middle-aged swedish men Detaljer   PDF
Daniel Falkstedt
 
Vol 91, Nr 6 (2014): Genus och alkohol: det är mer som är gemensamt än som är olika Ligestilling versus særstilling i kvinders alkoholkonsumtion Om udviklingen af en kvindelig alkoholkultur i velfærdsstaten Sammanfattning   PDF
Sidsel Eriksen
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar Lika aktuellt: 25 år sedan Sundsvallskonferensen om ”Att skapa stödjande miljöer för hälsa” Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 84, Nr 3 (2007): Välfärd och välbefinnande Livet i skuggan av dialys - beskrivning av anhörigas vardag Sammanfattning   PDF
Kristina Ziegert
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD Livet med ADHD - konsekvenser och inifrånperspektiv Sammanfattning   PDF
Annika Brar
 
Vol 80, Nr 2 (2003): Rehabiliteringssamordnaren - en blivande profession Livsberättelsen - en väg till förståelse Sammanfattning   PDF
Ann-Christine Gullacksen
 
Vol 93, Nr 3 (2016): Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora Livsdugliga data i gränslandet mellan vård, styrdokument och teknik Sammanfattning   PDF
Karolina Lindh, Johanna Rivano Eckerdal
 
Vol 80, Nr 1 (2003): Hälsofrämjande introduktion av flyktingar och andra invandrare - teori, FoU och implikationer Livshändelser hos nyanlända flyktingar Sammanfattning   PDF
Hans Peter Söndergaard
 
Vol 87, Nr 3 (2010): Hälsosamt åldrande - en mänsklig rättighet Livskvalitet och meningsfull vardag för demensdrabbade på vård- och omsorgsboenden - En studie av omsorgspersonalens upplevelser Sammanfattning   PDF
Marjo Tuomi
 
Vol 95, Nr 1 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Livskvalitet och välbefinnande hos utövare av träningsformen NIA: Sammanfattning   PDF
Ulla Sellgren, Ulrika Hallberg Asklund
 
Vol 95, Nr 4 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Livsloppsperspektiv om hälsa och ohälsa Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 89, Nr 6 (2012): Trafikmedicin och nollvision - svensk trafikskadeforskning och säkerhet Livstider Detaljer   PDF
Eva-May Melander
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Malmö Detaljer   PDF
Maria Rosvall
 
Vol 89, Nr 6 (2012): Trafikmedicin och nollvision - svensk trafikskadeforskning och säkerhet Livsvillkor och ungdomars psykiska hälsa: uppfattningar, associationer och en genusanalys Sammanfattning   PDF
Evelina Landstedt
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen Lokala handlingsstrategier för skäliga levnadsvillkor – reflektioner utifrån Malmökommissionens studier om försörjningsstödet och barns fattigdom Sammanfattning   PDF
Anna Angelin, Torbjörn Hjort, Tapio Salonen
 
Vol 94, Nr 5 (2017): Forskning och teori: Ett blandnummer Lönearbete och medborgarlön – reflektioner utifrån Hannah Arendts vita activa Sammanfattning   PDF
Inger Jansson
 
Vol 91, Nr 3 (2014): Sociala investeringar - SLÙTSÅLD Lönsamt folkhälsoarbete i Nynäshamns kommun Sammanfattning   PDF
Siv Jatko
 
Vol 89, Nr 1 (2012): Medicinhistoria i social belysning Lyda är inte samma sak som lyda under Detaljer   PDF
Karin Melinder
 
Vol 81, Nr 6 (2004): Hälsa, vård och helande – antropologiska perspektiv Magins effekter blir rumsrena Placeboeffekten fångad på bild Sammanfattning   PDF
Lisbeth Sachs
 
Vol 89, Nr 6 (2012): Trafikmedicin och nollvision - svensk trafikskadeforskning och säkerhet Magisteruppsats om trafiksäkerhet under ambulanstransporter Sammanfattning   PDF ()
Maja Schylström, Christina Stave
 
Vol 91, Nr 6 (2014): Genus och alkohol: det är mer som är gemensamt än som är olika Maj-Britt Inghe en av socialmedicinens mödrar Detaljer   PDF
Urban Janlert, Finn Diderichsen, Anne Hammarström
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen Making social determinants of health real in one Swedish city Sammanfattning   PDF
Michael Marmot
 
Vol 83, Nr 3 (2006): Empowerment - ett viktigt verktyg för att uppnå hälsa bland flyktingar och andra invandrare Makt och maktlöshet i asylsituationen Sammanfattning   PDF
Torgny Gustavsson
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen Malmökommissionen Detaljer   PDF
Bosse Pettersson
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen Malmökommissionen i en framåtsyftande tillbakablick Sammanfattning   PDF
Per-Olof Östergren
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen Malmökommissionen- reflektioner av kommissionens ordförande. Sammanfattning   PDF
Sven-Olof Isacsson
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen Malmökommissionens arbete från initiativ till slutrapport - I huvudet på Malmökommissionens huvudsekreterare Sammanfattning   PDF
Anna Balkfors
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Malmömodellen, Holistiskt och tvärvetenskapligt förhållningssätt Sammanfattning   PDF
Mujo Halilovic
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen Malmös väg mot en hållbar framtid: Hälsa, välfärd och rättvisa Sammanfattning   PDF
Bob Jessop
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen Malmö’s path towards a sustainable future: Health, welfare and justice Sammanfattning   PDF
Bob Jessop
 
Vol 92, Nr 2 (2015): Vård på olika villkor – lärande för en jämlik primärvård Managing Workplace Health Promotion in Municipal Organizations Detaljer   PDF
Robert Larsson
 
Vol 85, Nr 3 (2008): Genus i folkhälsan Mångdimensionella maskuliniteter?- En intervjustudie om skapandet av maskuliniteter i en svensk kontext Sammanfattning   PDF
Rosi Hoffer
 
Vol 93, Nr 3 (2016): Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora Människan som biologiskt reservmaterial. Ninni Holmqvists dystopi Enhet Sammanfattning   PDF
Katarina Bernhardsson
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Människor i nöd Sammanfattning   PDF
Hans Caldaras
 
Vol 85, Nr 6 (2008): Papperslösa och ensamkommande Människovärde, värdighet och yrkesetik Sammanfattning   PDF
Lars H Gustafsson
 
721 - 800 av 1384 komponeneter << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!