Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Vol 92, Nr 4 (2015): Tema: Missbruk 2015 Att upptäcka spelproblem – ett pilotprojekt vid ett socialkontor Sammanfattning   PDF
Mikael Dahlberg, Mats Anderberg
 
Vol 94, Nr 3 (2017): Folkhälsoutbildningar i Sverige Att utbilda folkhälsoarbetare inför en okänd framtid: insikter från ett´nytt kandidatprogram som kombinerar häldofrämjande med hållbar utveckling Sammanfattning   PDF
Gloria Macassa, Anne-Sofie Hiswåls, Nader Ahmadi, Cormac McGrath
 
Vol 92, Nr 2 (2015): Vård på olika villkor – lärande för en jämlik primärvård Att utvärdera med processtänkande för lärande Sammanfattning   PDF
Osman Aytar, Anne Söderlund
 
Vol 88, Nr 2 (2011): Familjecentral som föräldrastöd Att utveckla inifrån verksamheten Sammanfattning   PDF
Anna-Lena Perdahl
 
Vol 81, Nr 4 (2004): Tema: Vårdvetenskap Att vara livräddare - En beskrivning av hjärt-lungräddning ur livräddarens perspektiv Sammanfattning   PDF
Åsa Axelsson
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede Att vårdas i hemmet när livet håller på att ta slut – något om best practice, hälsofrämjande palliativ vård och den goda döden Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 81, Nr 3 (2004): SMT 80 år Åttio socialmedicinska år Detaljer   PDF
Ragnar Westerling, Urban Janlert
 
Vol 88, Nr 1 (2011): Socialmedicin för säkerhets skull Avhandlingar vid Institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet åren 2008, 2009 och 2010 Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 95, Nr 1 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Avhandlingspresentation: Våldets onda cirklar. Peter M Jansson Detaljer   PDF
Peter Martin Jansson
 
Vol 84, Nr 4 (2007): Organ- och vävnadsdonation Avslutande kommentarer Sammanfattning   PDF
Håkan Gäbel
 
Vol 88, Nr 5 (2011): Sjukskrivning, arbetsförmåga och arbete Avstämningsmöte som arena för förhandling om arbetsförmåga Sammanfattning   PDF
Ida Seing
 
Vol 93, Nr 5 (2016): Arbete för jämlik hälsa Avtal om samverkan för social hållbarhet och jämlik hälsa i Örebro län Sammanfattning   PDF
Linnea Hedkvist, Margareta Johansson, Cecilia Ljung, Lisbet Omberg
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede Bär inom mig en karta jag inte kan tyda - om existentiella och religiösa frågor i livets slut Sammanfattning   PDF
Daniel Brattgård
 
Vol 95, Nr 4 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Barn av vår tid: diagnoskritik och hegeliansk pedagogik Sammanfattning   PDF
Mattias Nilsson Sjöberg
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen Barn i Malmö - skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa Sammanfattning   PDF
Marie Köhler
 
Vol 93, Nr 4 (2016): Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom) – SLUTSÅLD Barn och unga med ME/CFS Sammanfattning   PDF
Camilla Gillberg
 
Vol 94, Nr 4 (2017): Barn i risk – kunskap från ett utvecklingsarbete – SLUTSÅLD Barn som far illa – om förutsättningar och möjligheter till prevention Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 94, Nr 4 (2017): Barn i risk – kunskap från ett utvecklingsarbete – SLUTSÅLD Barnen är vår viktigaste anknytning till framtiden Detaljer   PDF
Birthe Hagström
 
Vol 83, Nr 1 (2006): Fosterbarn Barnets offentliga biträde i LVU-mål – Den praktiska handläggningen utifrån de juridiska förutsättningarna. Sammanfattning   PDF
Lena Feuk
 
Vol 87, Nr 4 (2010): Vård och stöd i vård Barnhälsoteam: ett exempel på framgångsfaktorer för god samverkan kring förebyggande arbete för barn. Sammanfattning   PDF
Clara Aarts, Marta Holm
 
Vol 85, Nr 4 (2008): Riskfaktorers bidrag till DALYs Barnhälsovård i förändring – resultat av ett interventionsförsök Detaljer   PDF
Leeni Berntsson
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer Barnkvävning – vad döljer sig bakom diagnosen? Sammanfattning   PDF
Bo Lindberg
 
Vol 94, Nr 4 (2017): Barn i risk – kunskap från ett utvecklingsarbete – SLUTSÅLD Barnmorskans samtal om alkohol i tidig graviditet med mammor och pappor Sammanfattning   PDF   Fig 1   Fig 2a, 2b
Hjördis Högberg, Petra Pålsson, Michael B Wells, Margareta Larsson, Fredrik Spak
 
Vol 94, Nr 4 (2017): Barn i risk – kunskap från ett utvecklingsarbete – SLUTSÅLD Barns behov av information, råd och stöd när en förälder är psykiskt sjuk– på väg mot ett familjefokuserat arbetssätt i vuxenpsykiatrin? Sammanfattning   PDF
Gisela Priebe, Maria Afzelius
 
Vol 83, Nr 1 (2006): Fosterbarn Barns hälsa och välfärd – ett samhällsbygge med kvarvarande glipor Detaljer   PDF
Ingvar Karlberg
 
Vol 90, Nr 4 (2013): Förskolans utemiljö. Hälsoaspekter Barns initiativ till lek är viktiga att ta tillvara – fallbeskrivning från en vattenpöl Sammanfattning   PDF
Barbara Landt Ifvarsson
 
Vol 82, Nr 1 (2005): Barnsäkerhet - nya tankar Barns och ungdomars möte med trafiken -Socioekonomiska skillnader i olika tra kantgrupper Sammanfattning   PDF
Marie Hasselberg
 
Vol 89, Nr 1 (2012): Medicinhistoria i social belysning Barns självrapporterade hälsa: Betydelsen av socialt kapital i skolan och närområdet Detaljer   PDF
Ulrika Eriksson
 
Vol 81, Nr 3 (2004): SMT 80 år Barns upplevelser av habilitering, skola och fritid samt kommentarer från föräldrar Sammanfattning   PDF
Inger Bernehäll Claesson
 
Vol 82, Nr 1 (2005): Barnsäkerhet - nya tankar Barnsäkerhet ett gammalt problem i ett nytt synsätt Sammanfattning   PDF
Bodil Långberg
 
Vol 83, Nr 5-6 (2006): Väntetider i vården Bättre flyt - ett förbättringsprogram för att öka tillgängligheten och för korta väntetiderna Sammanfattning   PDF
Carina Svensson, Eva Westerling
 
Vol 89, Nr 2 (2012): Invandrares hälsa och möten med den svenska hälso- och sjukvården Bättre vård och roligare jobb med kreativ omsorg Sammanfattning   PDF
Kerstin Elisabet Hamre, Karin Zingmark
 
Vol 94, Nr 2 (2017): Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – SLUTSÅLD Befolkningsuppdraget, exemplet hälsoundersökningar – först misstrott, nu evidensbaserat Sammanfattning   PDF
Margareta Norberg, Jesper Ekberg, Lars Weinehall, Hans Lingfors
 
Vol 89, Nr 4-5 (2012): Socialt kapital och hälsa. Socialt kapital i socialmedicinsk forskning i Sverige Begreppet resiliens sätter in hälsan i ett hållbarhetsperspektiv och ökar förståelsen for det sociala kapitalets roll i detta Sammanfattning   PDF
Per-Olof Östgren
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer Behaviours, beliefs and back pain. Prognostic factors for disability in the general population and implementation of screening in primary care physiotherapy Detaljer   PDF
Ingrid Demmelmaier
 
Vol 81, Nr 1 (2004): Hemlösheten - välfärdssamhällets bakgård Behov, procedur, tillgänglighet och rättigheter Några kommentarer till Adamiaks kritik Detaljer   PDF
Bengt Brülde
 
Vol 91, Nr 4 (2014): Nummer 4, 2014 Behövs specialpedagoger i förskolan? Sammanfattning   PDF
Karin Renblad, Jane Brodin
 
Vol 94, Nr 4 (2017): Barn i risk – kunskap från ett utvecklingsarbete – SLUTSÅLD Bekväma dig inte! Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 93, Nr 3 (2016): Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora Berättade fantasier om förr, nu och framtiden i vården av barn med diabetes Sammanfattning   PDF
Gabriella Nilsson, Kristofer Hansson
 
Vol 91, Nr 2 (2014): Se mig - också ! Om särbegåvades utsatthet - SLUTSÅLD Berättelsens läkande kraft vid allvarlig sjukdom Sammanfattning   PDF
Gudrun Olsson
 
Vol 92, Nr 2 (2015): Vård på olika villkor – lärande för en jämlik primärvård Beröra utan att uppröra – Män slagna av kvinnor Sammanfattning   PDF
Marissa Iwona Ernlund
 
Vol 89, Nr 3 (2012): Natur och hälsa Between fascination and fear – The impacts of urban wilderness on human health and wellbeing Sammanfattning   PDF
Cecil Konijnendijk
 
Vol 93, Nr 4 (2016): Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom) – SLUTSÅLD Betydelsen av falldefinitioner för ME/CFS Myalgisk Encefalomyelit och Kroniskt Trötthetssyndrom Sammanfattning   PDF
Leonard Jason, Samantha Fragale
 
Vol 88, Nr 2 (2011): Familjecentral som föräldrastöd Betydelsen av organisation och styrning för familjecentralens utveckling Sammanfattning   PDF
Annika Almqvist, Mia Reuterborg, Per Åsbrink
 
Vol 91, Nr 6 (2014): Genus och alkohol: det är mer som är gemensamt än som är olika Bilagor nr 6 2014 Detaljer   PDF
Fredrik Spak
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede Bildterapi i palliativ vård Sammanfattning   PDF
Pia Hane-Weijman
 
Vol 93, Nr 2 (2016): Forskning och teori – ett blandnummer Biljakter och dödliga skador i Sverige – en retrospektiv studie av konsekvenser av biljaktsrelaterade krascher Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 81, Nr 5 (2004): Tema: Tobaksprevention i Norden + Extra tema: Stora och små sjukhus Biologiska och medicinska effekter av tobaksrök Sammanfattning   PDF
Per Haglind
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD Böcker om ADHD (Attention Deficit /Hyperactivity Disorder) för lite olika målgrupper Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund, Ylva Ginsberg
 
Vol 87, Nr 4 (2010): Vård och stöd i vård Bokrecensioner i smt Detaljer   PDF
Sarah Axelsson
 
Vol 89, Nr 3 (2012): Natur och hälsa Bör samhället satsa på friluftsliv? Sammanfattning   PDF
Lars Hagberg
 
Vol 95, Nr 3 (2018): Tillit mellan människor Bortfall i surveyundersökningar: Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 92, Nr 1 (2015): Att sammanfoga det sönderdelade – om kultur och kontext vid psykiatrisk diagnostik Bortfallet och folkhälsan. Rapport från konferensen ”Varför svarar de inte på våra frågor?” Sammanfattning   PDF
Maria Magnusson
 
Vol 92, Nr 5 (2015): Forskning och teori – ett blandnummer Bra mat förebygger utanförskap och kriminalitet Sammanfattning   PDF
Ann-Marie Lidmark
 
Vol 93, Nr 5 (2016): Arbete för jämlik hälsa Brister de rika i medkänsla? Detaljer   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 93, Nr 6 (2016): Forskning och teori: Ett blandnummer Brukardialogmodellen: Om brukarens kunskap i den evidensbaserade praktiken Sammanfattning   PDF
Magnus Olof Erik Karlsson
 
Vol 93, Nr 2 (2016): Forskning och teori – ett blandnummer Brukarorientering och nöjdhet i svensk äldreomsorg Sammanfattning   PDF
Ali Kazemi, Stefan Tengblad, Petri Kajonius
 
Vol 88, Nr 1 (2011): Socialmedicin för säkerhets skull Building the Basis for Primary Prevention: Factors Related to Cigarette Smoking and Alcohol Use Among Adolescents. (Så hindrar vi unga från att börja röka och dricka alkohol) Detaljer   PDF
Àlfgeir Logi Kristjánsson
 
Vol 95, Nr 4 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Bullying, violence and mental distress among young people. Cross-sectional population-based studies in Scania, Sweden. Sammanfattning   PDF
Maria Fridh
 
Vol 95, Nr 1 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Burnout and sick leave due to mental disorders: heritability, comorbidity, risk factors and adverse outcomes Sammanfattning   PDF
Lisa Mather
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD BUSA ett nationellt kvalitetsregister över ADHD och dess behandling Sammanfattning   PDF
Jan-Olov Larsson, Tobias Edbom
 
Vol 84, Nr 1 (2007): Cannabis - gammalt problem, ny kunskap – SLUTSÅLD Cannabis, gammalt problem, men ny kunskap finns Detaljer   PDF
Ulric Hermansson, Peter Allebeck
 
Vol 84, Nr 1 (2007): Cannabis - gammalt problem, ny kunskap – SLUTSÅLD Cannabis och hjärnans belöningssystem Sammanfattning   PDF
Maria Ellgren
 
Vol 84, Nr 1 (2007): Cannabis - gammalt problem, ny kunskap – SLUTSÅLD Cannabis och schizofreni: Finns ett orsakssamband? Sammanfattning   PDF
Peter Allebeck
 
Vol 84, Nr 1 (2007): Cannabis - gammalt problem, ny kunskap – SLUTSÅLD Cannabiskonsumtionens utbredning i Sverige och övriga Europa Sammanfattning   PDF
Ulf Guttormsson
 
Vol 88, Nr 4 (2011): Post-Marmot - Om sociala skillnader i hälsa CHESS – forskning och utbildning om ojämlikhet i hälsa Detaljer   PDF
Denny Vågerö
 
Vol 85, Nr 5 (2008): Primärvård Chronic illnesses in Swedish primary health care: Use of evidence based best practice and information technology Sammanfattning   PDF
Mats Brommels, John Øvretveit
 
Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Civila samhället och utsatta medborgare – hemlöshet som exempel Sammanfattning   PDF
Lars-Erik Olsson
 
Vol 82, Nr 2 (2005): Barnhälsovetenskap - 30 år av utveckling Claes Sundelin – en presentation Detaljer   PDF
Björn Smedby
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Cochleaimplantat att återskapa ett sinne blev personligt för Hans Rosling Sammanfattning   PDF
Ann-Charlotte Gyllenram
 
Vol 90, Nr 2 (2013): Socialt hållbar utveckling - fokus på empati, compassion och altruism Compassion, altruism och social hållbarhet – ett expanderande forskningsområde Sammanfattning   PDF
Walter Osika
 
Vol 81, Nr 1 (2004): Hemlösheten - välfärdssamhällets bakgård Convictus – en av organisationerna för hemlösa Sammanfattning   PDF
Claes Heijbel
 
Vol 92, Nr 4 (2015): Tema: Missbruk 2015 Convictus – en förening för hemlösa Sammanfattning   PDF
Claes Heijbel
 
Vol 92, Nr 1 (2015): Att sammanfoga det sönderdelade – om kultur och kontext vid psykiatrisk diagnostik Cross-cultural Opening – a long way to achieve substantial changes in the German mental health care system Sammanfattning   PDF
Mike Mösko
 
Vol 84, Nr 6 (2007): Stroke hos yngre Dags att bryta den mansdominerade katedrala undervisningen Detaljer   PDF
Anne Hammarström, Peter Naredi
 
Vol 91, Nr 1 (2014): Idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete Där eleverna är. Ett arenaperspektiv på skolan som en stödjande miljö för hälsa Detaljer   PDF
Maria Charlotta Warne
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Därför kommer de hit Sammanfattning   PDF
Thomas Hammarberg
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar De arbetslösa i Marienthal Sammanfattning   PDF
Urban Janlert
 
Vol 84, Nr 5 (2007): Försäkringsmedicin De sjukskrivna i rehabiliteringsprocessen – hinder och möjligheter Sammanfattning   PDF
Ulla Gerner
 
Vol 90, Nr 2 (2013): Socialt hållbar utveckling - fokus på empati, compassion och altruism DEF – Det existentiella förbandet – betydelsen av medkänsla i omhändertagande efter katastrof Sammanfattning   PDF
Maria Arman, Arne Rehnsfeldt
 
161 - 240 av 1283 komponeneter << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!