Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Vol 93, Nr 3 (2016): Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora Sammanfattning   PDF
Katarina Bernhardsson, Kristofer Hansson
 
Vol 92, Nr 4 (2015): Tema: Missbruk 2015 Temaledare: Marknadsstyrning och missbruksvårdens medikalisering Sammanfattning   PDF
Jan Halldin, Gunnar Ågren
 
Vol 95, Nr 2 (2018): Social hållbarhet Temaledare: Social hållbarhet – inlevelseförmåga, individuell hållbarhet och FN:s hållbarhetsmål – hur förhåller de sig till varandra? Sammanfattning   PDF
Walter Osika
 
Vol 92, Nr 2 (2015): Vård på olika villkor – lärande för en jämlik primärvård Temaledare: Vård på lika villkor – Vad kan vi lära av Lärandeprojektet? Sammanfattning   PDF
Per Tillgren
 
Vol 89, Nr 3 (2012): Natur och hälsa Terapiträdgårdar - evidens baserad hälsodesign Sammanfattning   PDF
Ulrika Karlsson Stigsdotter
 
Vol 93, Nr 4 (2016): Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom) – SLUTSÅLD The art and science of ME/CFS: A 2016 synopsis Sammanfattning   PDF
Daniel Peterson
 
Vol 93, Nr 4 (2016): Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom) – SLUTSÅLD The Art and Science of ME/CFS: A 2016 Synopsis Sammanfattning   PDF
Daniel Peterson
 
Vol 93, Nr 4 (2016): Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom) – SLUTSÅLD The juggle and struggle of everyday life. Gender, division of work, work-family perceptions and well-being in different policy contexts Sammanfattning   PDF
Emma Hagqvist
 
Vol 90, Nr 4 (2013): Förskolans utemiljö. Hälsoaspekter The non-governmental organization as a health promoting setting Detaljer   PDF
Susanna Geidne
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede The Palliative Research Centre at Ersta Sköndal University College and Ersta Hospital in Stockholm Sammanfattning   PDF
Joakim Öhlén, Britt-Marie Ternestedt
 
Vol 88, Nr 5 (2011): Sjukskrivning, arbetsförmåga och arbete The respondent’s perspective in health-related surveys – the role of motivation. Detaljer   PDF
Marika Wenemark
 
Vol 93, Nr 4 (2016): Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom) – SLUTSÅLD The Role of Case Definitions in Myalgic Encephalomyelitis and Chronic Fatigue Syndrome Sammanfattning   PDF
Leonard Jason, Samantha Fragale
 
Vol 90, Nr 4 (2013): Förskolans utemiljö. Hälsoaspekter The study of children’s physical activity Sammanfattning   PDF
Peter Pagels, Cecilia Boldemann, Anders Raustorp
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Things that make you think about other things: Om konstnären Morag Myerscough och hennes uppdrag i offentliga miljöer Sammanfattning   PDF
Ann Magnusson
 
Vol 88, Nr 6 (2011): Psykiatrin i samhällets förändringsvindar Tidig identifiering - av vad? Sammanfattning   PDF
Anna-Karin Rybeck
 
Vol 91, Nr 2 (2014): Se mig - också ! Om särbegåvades utsatthet - SLUTSÅLD Tidlig seksuell debut og psykiske vansker blant norske ungdommer Sammanfattning   PDF
Hilde Nes Bruland, Jocelyne Clench-Aas, Ingri Myklestad, Ruth Kjærsti Raanaas
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Tiggande EU-migranter – ett ansvar för Sverige, hemländerna och Europa Sammanfattning   PDF
Mats Åberg
 
Vol 88, Nr 4 (2011): Post-Marmot - Om sociala skillnader i hälsa Till minne av Per Bjurulf Detaljer   PDF
Toomas Timpka
 
Vol 86, Nr 5 (2009): Socialmedicin som medicinsk specialitet Till minne av Ragnar Berfenstam Detaljer   PDF
Björn Smedby, Claes Sundelin, Claes-Göran Westrin, P Owe Petersson, Martin H:son Holmdahl
 
Vol 89, Nr 1 (2012): Medicinhistoria i social belysning Till redaktören för Socialmedicinsk Tidskrift Detaljer   PDF
Saman Rashid
 
Vol 89, Nr 3 (2012): Natur och hälsa Tillbaka till naturen! Sammanfattning   PDF
Peter Währborg
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Tillblivelsen sker i mötet med en annan människa: Samtal med Ann Magnusson, projektledare för Medvaro Sammanfattning   PDF
Madelene Gunnarsson
 
Vol 95, Nr 3 (2018): Tillit mellan människor Tillit, misstro och försoning Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 95, Nr 3 (2018): Tillit mellan människor Tillit och innovation Sammanfattning   PDF
Leif Denti
 
Vol 95, Nr 3 (2018): Tillit mellan människor Tilliten och rädslan. Från flykt till väntan Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 95, Nr 3 (2018): Tillit mellan människor Tillitens roll för storskaligt kollektivt handlande Sammanfattning   PDF
Sverker C Jagers, Felicia Robertson
 
Vol 95, Nr 3 (2018): Tillit mellan människor Tillitsskapande styrningspraktiker? En analys av styrningspraktiker i sjukvården genom nyckeltal Sammanfattning   PDF
Lotta Dellve
 
Vol 82, Nr 1 (2005): Barnsäkerhet - nya tankar Tillväxten, fördelningen, kunskapen, medvetenheten, lagen och aktionen – om konsten att förebygga barnskador och öka säkerheten Sammanfattning   PDF
Leif Svanström
 
Vol 80, Nr 2 (2003): Rehabiliteringssamordnaren - en blivande profession Tjänstemän hanterar förändringar - kampen mot ohälsan i nytt ljus Sammanfattning   PDF
Stina Hall
 
Vol 95, Nr 2 (2018): Social hållbarhet Tjugo år av nordiskt samarbete i hälsofrämjande forskning Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 81, Nr 5 (2004): Tema: Tobaksprevention i Norden + Extra tema: Stora och små sjukhus Tobak – ett av de största folkhälsoproblemen Sammanfattning   PDF
Göran Löfroth
 
Vol 81, Nr 5 (2004): Tema: Tobaksprevention i Norden + Extra tema: Stora och små sjukhus Tobakksprevensjon i Noreg – med lov (og avgift) skal røykfridom byggast Sammanfattning   PDF
Kristian Hagestad
 
Vol 87, Nr 3 (2010): Hälsosamt åldrande - en mänsklig rättighet Tobaks- och alkoholprevention – viktigt också för äldre Sammanfattning   PDF
Bengt Wramner
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD Tobaksfri grundskola – fem år senare Sammanfattning   PDF
Anita Boij, Per Tillgren
 
Vol 81, Nr 5 (2004): Tema: Tobaksprevention i Norden + Extra tema: Stora och små sjukhus Tobaksprevention i Sverige - Framgångar och utmaningar Sammanfattning   PDF
Paul Nordgren
 
Vol 83, Nr 3 (2006): Empowerment - ett viktigt verktyg för att uppnå hälsa bland flyktingar och andra invandrare Tobaksprevention och invandrargrupper (TTI) Sammanfattning   PDF
Per Haglind
 
Vol 89, Nr 6 (2012): Trafikmedicin och nollvision - svensk trafikskadeforskning och säkerhet Trafiksäkerhetsarbete och trafikskador: Ett aktuellt multidisciplinärt kunskapsläge och framtidsutsikter om att förebygga skador hos vägtrafikanter Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 89, Nr 6 (2012): Trafikmedicin och nollvision - svensk trafikskadeforskning och säkerhet Trafikskadade barn- och ungdomar riskerar kvarstående psykiska och psykosociala problem - möjliga riskfaktorer Sammanfattning   PDF
Eva Olofsson, Olle Bunketorp, Anna-Lena Andersson
 
Vol 88, Nr 6 (2011): Psykiatrin i samhällets förändringsvindar Tragedi, fars eller bara skandal? Sammanfattning   PDF
Ulf Brinck, Filipe Costa
 
Vol 85, Nr 5 (2008): Primärvård Transkulturell Allmänmedicin Sammanfattning   PDF
Monica Löfvander
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede Tre böcker om Palliativ vård från Studentlitteratur Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Trygg omställning - Vätgasens roll i en förnybar elförsörjning och fossilfri industri Sammanfattning   PDF
Michael Abdi Onsäter
 
Vol 84, Nr 3 (2007): Välfärd och välbefinnande Trygghet/säkerhet och livskvalité hos individer med ICD (implanterad hjärtdefibrillator) fem år efter implantationen Sammanfattning   PDF
Inger Flemme
 
Vol 94, Nr 4 (2017): Barn i risk – kunskap från ett utvecklingsarbete – SLUTSÅLD Trygghetscirkeln som stöd till späd- och småbarnsfamiljer - användbarhet och effekter Sammanfattning   PDF
Pia Risholm Mothander, Kerstin Neander
 
Vol 83, Nr 4 (2006): Internationell hälsa - ett temanummer från IHCAR Tuberkulosvård från ett Genusperspektiv: Studier från Vietnam, Indien och Kina Sammanfattning   PDF
Grethe Fochsen, Biao Xu
 
Vol 91, Nr 2 (2014): Se mig - också ! Om särbegåvades utsatthet - SLUTSÅLD Två böcker om särbegåvning och stöd till särbegåvade barn Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 91, Nr 1 (2014): Idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete Två socialpolitiska böcker som ökar insikten om dagens Sverige Detaljer   PDF
Jan Halldin
 
Vol 92, Nr 4 (2015): Tema: Missbruk 2015 Tvätta händerna! – En socialmedicinsk klassiker Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 91, Nr 6 (2014): Genus och alkohol: det är mer som är gemensamt än som är olika Typologisering av alkoholberoende individer i relation till kön och genus. En sammanfattning av hur typologiforskningen har hanterat skillnader mellan män och kvinnor sedan 1960-talet. Sammanfattning   PDF
Kristina Berglund, Peter Wennberg
 
Vol 91, Nr 6 (2014): Genus och alkohol: det är mer som är gemensamt än som är olika UIV- en intervju som redovisar kvalitet utifrån brukares och socialsekreterares bedömningarju som redovisar kvalitet utifrån brukares och socialsekreterares bedömningar Sammanfattning   PDF
Kristina Berglund, Peter Wennberg
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss U-landstjänst som alternativ till värnplikt – en berättelse om Aktionsgruppen för fredstjänst (AFF) Sammanfattning   PDF
Dag Hydén, Bo JA Haglund
 
Vol 93, Nr 5 (2016): Arbete för jämlik hälsa Ulighed i sundhed – en særlig nordisk udfordring? Sammanfattning   PDF
Finn Diderichsen
 
Vol 83, Nr 1 (2006): Fosterbarn Umgängeskliniker — behövs det? Sammanfattning   PDF
Eva Körner
 
Vol 81, Nr 5 (2004): Tema: Tobaksprevention i Norden + Extra tema: Stora och små sjukhus Under constant challenges - Tobacco control in Finland Sammanfattning   PDF
Mervi Hara
 
Vol 85, Nr 4 (2008): Riskfaktorers bidrag till DALYs Underlätta Ditt samtal med metaforer! Detaljer   PDF
Åke Rundgren
 
Vol 95, Nr 1 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Understanding the educational gradient in Mortality Sammanfattning   PDF
Olof Östergren
 
Vol 89, Nr 2 (2012): Invandrares hälsa och möten med den svenska hälso- och sjukvården Unga irakiers syn på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter Sammanfattning   PDF
Eva Flodström
 
Vol 83, Nr 4 (2006): Internationell hälsa - ett temanummer från IHCAR Unga män och oplanerade graviditeter Stödet på Sveriges ungdomsmottagningar är fortfarande otillräckligt Sammanfattning   PDF
Lars I Holmberg
 
Vol 90, Nr 5 (2013): Unga vuxna utan utbildning - en högriskgrupp i dagens kunskapssamhälle Unga möter ökade sociala risker – en bakgrund om ungdomsarbetslöshet och utanförskap Sammanfattning   PDF
Jonas Olofsson, Lisbeth Lundahl
 
Vol 84, Nr 6 (2007): Stroke hos yngre Unga stroke: Risker, rehabilitering och rekonstruktion av vardagens liv Detaljer   PDF
Jennie Medin
 
Vol 90, Nr 5 (2013): Unga vuxna utan utbildning - en högriskgrupp i dagens kunskapssamhälle Ungas psykiska hälsa i Sverige – komplexa trender och stora kunskapsluckor Sammanfattning   PDF
Curt Hagquist
 
Vol 91, Nr 4 (2014): Nummer 4, 2014 Ungdomar med missbruksproblem – en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö Sammanfattning   PDF
Mats Anderberg, Mikael Dahlberg
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Unikt konstpedagogiskt samarbete i vårdmiljö Sammanfattning   PDF
Ann Magnusson
 
Vol 83, Nr 5-6 (2006): Väntetider i vården Uppföljning av tillgängligheten i Östergötland Sammanfattning   PDF
Björn Hansson
 
Vol 90, Nr 4 (2013): Förskolans utemiljö. Hälsoaspekter Uppgradering av förskolemiljöer i Nynäshamn. Utvärdering av en implementeringsprocess Sammanfattning   PDF
Carolina Altin, Cecilia Boldemann, Sofia Kvist Lindholm
 
Vol 85, Nr 6 (2008): Papperslösa och ensamkommande Upplevda möjligheter och hinder i samverkansprocessen kring mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar Sammanfattning   PDF
Lisa Blom
 
Vol 92, Nr 5 (2015): Forskning och teori – ett blandnummer Upplevelser av information vid kontakt med kommunala hjälpmedelsförskrivare Sammanfattning   PDF
Oskar Krantz, Karin Örmon
 
Vol 96, Nr 4 (2019): Mäns våld mot kvinnor - nationellt och globalt Upprepad utsatthet - bakgrund av övergrepp hos kvinnor och män och risken att uppleva kränkningar i vården Sammanfattning   PDF
Barbro Wijma, Alma Persson, Marlene Ockander, Jelmer Brüggemann
 
Vol 92, Nr 6 (2015): Etik och politik i epidemibekämpning Urfolkshälsa – utmanande och svårfångad Sammanfattning   PDF
Per Axelsson
 
Vol 90, Nr 2 (2013): Socialt hållbar utveckling - fokus på empati, compassion och altruism Utanförskap och försörjningsstöd vid ohälsa försämrar återhämtning visar en explorativ intervjustudie med nyanlända flyktingar i Södertälje Sammanfattning   PDF
Solvig Ekblad, Maria Asplund, Christina Hägglöf
 
Vol 90, Nr 5 (2013): Unga vuxna utan utbildning - en högriskgrupp i dagens kunskapssamhälle Utbildningens betydelse för hälsa Sammanfattning   PDF
Anton Carl Jonas Lager, Sven Bremberg
 
Vol 82, Nr 1 (2005): Barnsäkerhet - nya tankar Utlösande faktorer för skador - Kan vissa faktorer i skolmiljön utlösa fysiska skador bland barn och ungdomar? Sammanfattning   PDF
Karin Engström
 
Vol 93, Nr 6 (2016): Forskning och teori: Ett blandnummer Utmaningar med funktionsnedsättningar Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 91, Nr 4 (2014): Nummer 4, 2014 Utmattning - en fråga om jämlikhet Detaljer   PDF
Elsa Andersson
 
Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Utsattas och hemlösas ohälsa under de senaste hundra åren Sammanfattning   PDF
Jan Halldin
 
Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Utsatthet Detaljer   PDF
Bo JA Haglund, Klas Ek, Jan Halldin
 
Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Utsatthet hos barn och vuxna – några initiativ från regeringen Sammanfattning   PDF
Maria Larsson
 
Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Utsatthet och hemlöshet - att se framåt Sammanfattning   PDF
Jan Halldin
 
Vol 85, Nr 4 (2008): Riskfaktorers bidrag till DALYs Utvärdera vetenskapliga studier, - Att göra systematiska litteraturstudier Detaljer   PDF
Harshida Patel
 
Vol 83, Nr 1 (2006): Fosterbarn Utvärdering av ett psykosocialt stödprogram för föräldrar till mycket för tidigt födda barn Sammanfattning   PDF
Birgitta Sandén-Eriksson, Gunnel Pehrsson
 
1201 - 1280 av 1401 komponeneter << < 11 12 13 14 15 16 17 18 > >> 
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!