Vol 89, Nr 4-5 (2012)

Socialt kapital och hälsa. Socialt kapital i socialmedicinsk forskning i Sverige

Temaredaktör: Martin Lindström

Innehållsförteckning

Kapitalbegreppet – en möjlighet att ordna och beforska hälsans orsaksfaktorer PDF
Bo J.A. Haglund 306
Socialt kapital och hälsa. Socialt kapital i socialmedicinsk forskning i Sverige PDF
Martin Lindström 307-312

Tema: Socialt kapital och hälsa

Från metafor till mätning: en samhällsvetenskaplig översikt om det sociala kapitalets beståndsdelar och effekter PDF
Maria Bäck 313-331
Socialt kapital och hälsa - förklaringsmodeller och implikationer för hälsofrämjande interventioner PDF
Malin Eriksson 332-346
Sociala determinanter för hälsa -en fråga om socialt eller ekonomiskt kapital PDF
Johanna Ahnquist 347-366
Socialt kapital och självrapporterad hälsa- en undersökning av samband med longitudinella analyser och flernivåanalyser PDF
Giuseppe Nicola Giordano, Martin Lindström 367-377
Att forska om socialt kapital och hälsa hos unga människor PDF
Antony Morgan, Bo J.A. Haglund 378-394
Begreppet resiliens sätter in hälsan i ett hållbarhetsperspektiv och ökar förståelsen for det sociala kapitalets roll i detta PDF
Per-Olof Östgren 395-404

Forskning och teori

Kvalitén i förskolan påverkar barns välbefinnande. Några förskolechefers syn på den nya läroplanen och kvalitet i förskolan PDF
Karin Renblad, Jane Brodin 416-424
Hur kan effekten av fortbildning värderas? PDF
Peter J Svensson, Erik Berntorp 425-437

Engelska artiklar

Researching social capital for young people’s health PDF
Antony Morgan, Bo J.A. Haglund 441-567

Avhandlingspresentationer

Studies in youth alcohol consumption and prevention PDF
Mats Hallgren 438
Vad är det att åldras? En etnologisk studie av åldrande, kropp och materialitet. PDF
Åsa Alftberg 439

Övrigt

Prenumerera på Socialmedicinsk tidskrift PDF
Sarah Axelsson 440
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!