Post-Marmot - Om sociala skillnader i hälsa

Karin Melinder

Sammanfattning


 

Detta nummer av Socialmedicinsk tidskrift har sin utgångspunkt i Marmot-kommissionens arbete och det sätt som denna har influerat olika skeenden i Sverige. Vi beskriver den svenska applikationen som utredningen som försvann men lever vidare.

 

När utredningen kom ut kritiserades den av den referensgrupp som knutits till den. Kritiken ledde till ett osynliggörande av utredningen. Delar av denna togs in i den Folkhälsopolitiska rapporten som lades fram i november, men själva rapporten diskuterades i liten omfattning. Här kommer framförallt de delar som inte togs med i Folkhälsopolitisk rapport att tas upp.

 

Det engagemang som fanns i frågan har efteråt kanaliserats bland annat av Sveriges kommuner och landsting som har initierat ett nätverk som samlar de regioner och kommuner som beslutat att arbeta utifrån Marmot-kommissionens intentioner. Detta arbete beskrivs här kopplat till det arbete som föregått det, dvs tidigare utredningar.

 

Referensgruppen till den svenska Marmot-applikationen var som nämnts kritisk till att deras synpunkter och kunskaper inte togs tillvara. De har därför getts möjlighet att skriva det de tyckte saknades. Vissa har antagit erbjudandet, antingen genom att skriva egna texter eller genom att lämna synpunkter på innehållet. Andra har av olika skäl, tidsbrist eller att man arbetar med andra frågor idag, stått utanför arbetet. Numret inleds av Denny Vågerö som i en appell till Sveriges riksdag uppmanar denna att ta ett resolut grepp om ojämlikheten i hälsa, folkhälsopolitikens kardinalfråga.

 

 

 


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!