Polska läkare i Sverige.Om läkarroll, status och kulturella processer.

Katarzyna Wolanik Boström, Magnus Öhlander

Sammanfattning


Artikeln fokuserar polskfödda läkare och analyserar statusförändringar och kulturella variationer i samband med migration till Sverige. Texten bygger på två arbetslivshistoriska intervjuer med polska läkare verksamma i Sverige. Det medicinska fält där de befinner sig kan begreppsliggöras som transnationellt, där kunskaper och kompetenser erkänns på en nationsöverskridande nivå, men det finns även nationella sub-fält med specifika normer och traditioner. I berättelserna kontrasteras nationella skillnader. Intervjuerna visar att hög status kopplat till yrket inte enkelt låter sig översättas från ett polskt till ett svenskt sammanhang. Kulturell annorlundahet påverkar såväl yrkesmässig status som handlingsutrymmet på arbetsplatsen.

 

The article presents an analysis on Polish-born doctors’ experiences of changes of status and cultural variations in connection to their migration to Sweden. The point of departure is two work-life interviews with Polish doctors who are currently working in Sweden. The medical field in which the doctors dwell can be understood as mainly transnational, where knowledge and competences are acknowledged on a nation-exceeding level, but there are also national sub-fields with specific norms and traditions. The interviews show that the high social status connected to the profession cannot be easily translated from Polish to Swedish context. Both professional status and the manoeuvre space in the work-place are influenced by cultural difference.


Nyckelord


läkare, migration, transnationalism, professionalism, status

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!