Socialmedicin och rättvis vård

Bo Burström

Sammanfattning


Vård på lika villkor betonas i hälso- och sjukvårdslagen. Ändå observeras betydande sociala skillnader i vårdkonsumtion och hälsa. Artikeln diskuterar hur sociala skillnader i vårdkonsumtion kan uppstå, vilka hinder som kan finnas för vårdsökande och vårdkonsumtion bland vissa grupper och möjliga åtgärder för att förändra detta. De aktuella reformerna i sjukvården med ökad privatisering och marknadsorientering och deras effekter diskuteras i detta sammang. Utformning av styrsystem och ekonomiska incitament bör ske utifrån hälso- och sjukvårdslagens intentioner för att gynna individer med störst behov.

Equity in health care is emphasised in the Swedish Health Care Act. Yet considerable social differentials are observed in health and health care consumption. This article discusses how social differentials in health care consumption may happen, obstacles to health care seeking and health care consumption among certain groups, and possible ways to amend this. The current reforms in Swedish health care with increased privatisation and market-orientation, and their effects are discussed. The design of economic incentives and reimbursement systems should be guided by the intentions of the Health Care Act in order to benefit individuals with greatest needs.


Nyckelord


Equity in health; health care; market-oriented reforms

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!