Samverkan mellan primärvård och socialtjänst och primärvårdsforskningens framväxt

Per G Swartling, Kurt Svärdsudd

Sammanfattning


I denna artikel ges en överblick av historiken kring Tierpsprojektets tillkomst, dess syfte och hur projektet genomfördes. Det byggde på flera nya idéer. En sådan var att åstadkomma en samverkan mellan primärvård och socialtjänst för att förbättra både primärvårdens och socialtjänstens handläggning av patienter/klienter med problematik inom bådas verksamhetsområden. En annan ny idé var att genom systematisering, standardisering och datorisering av primärvårdens och socialtjänstens journaldata, främst diagnostik och åtgärder, skapa bättre möjligheter för forskning inom hälso- och sjukvårdsforskning, allmänmedicin, socialfarmaci och en rad andra discipliner. Projektet gav upphov till en kraftig utveckling av forskningen främst inom hälso- och sjukvårdsforskning, allmänmedicinsk och socialfarmaceutisk forskning.

 


Nyckelord


Tierpsprojektet; samverkan; hälso- och sjukvårdsforskning; allmänmedicinsk forskning

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!