Sjuka barn: Om hur mediala och personliga erfarenheter vävs samman

Malin Ideland

Sammanfattning


I intervjuer med föräldrar som antingen har tvekat att vacccinera, eller har avstått från att vaccinera, sina barn från mässlingen, röda hund och påssjuka (MMR- eller MPR-vaccinet) vid 18 månaders ålder har olika orsaker till detta beslut framkommit. Ett återkommande tema i intervjuerna – som tycks ha varit viktigt för såväl mediedebatt som individuella ställningstaganden – är möten med sjuka barn. Föräldrarna har mött dessa barn genom massmedier eller i vardagslivet och detta har fått konsekvenser för föräldrarnas beslut. Artikeln diskuterar varför dessa barn blir så viktiga för de personliga ställningstagandena och hur dessa barn blir en del av vad som läggs i vågskålen vid föräldrarnas egna riskkalkyler. Med dessa sjuka barn som utgångspunkt lyfter artikel även frågan om hur massmediernas budskap vävs in i personliga erfarenheter. Massmedierna skapar ramar för hur man ska tolka sina privata upplevelser, men självklart har människors erfarenheter betydelse för hur de tolkar medierapporteringen. Konsumtionen av mediala berättelser om t.ex. vacciner blir samtidigt en produktion av egna berättelser om vaccin. Mediala och personliga erfarenheter smälter samman och skapar förutsättningar för nya berättelser.
In interviews with parents who have either hesitated about vaccinating or have not vaccinated, several reasons for their view have been highlighted. One important reason is that they want to keep nature going. The parents think it is more “natural” to get diseases than to be vaccinated against them. And if it is natural it is good. Another theme, which seems to have been important for the public debate as well as for individuals’ decisions is meetings with sick children. These children have met the parents through mass media or in real life, and the meetings had consequences for the parent’s choices. The article discusses why these children have been so important and how medial and real children become integrated in people’s handling of risks – for example the choice between the risk of your child getting measles and the risk of the vaccine’s side-effects. With these sick children as a starting point the article highlights how medial and personal experiences are woven together and jointly shape a foundation for people’s opinions and risk calculations when it comes to medicine and helath care. The mass media create frames for our interpretation of everyday life. But the media stories are woven together with the private life situation and the personal outlook of life. Consumption of media stories about vaccines is at the same time a kind of production of private stories about vaccines. Experiences from media and life merge and create new stories. Key words: Mass media, discourse, vaccine, MMR, metaphors, individual worldview, childrens diseases, autism.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!