Utvärdering av Ordinarie hälsokommunikation till migranter inom Stockholms läns landsting: en kvalitativ studie

Kjerstin Larsson, Afsaneh Roshanai

Sammanfattning


Ordinarie hälsokommunikation inom Stockholms läns landsting har utvärderats genom 10 intervjuer med aktörer inom landstinget och aktuella kommuner. I artikeln redovisas resultatet av intervjuerna samt av en workshop för berörda aktörer där resultat diskuterades. Studien visar att informanterna uppfattar den ordinarie hälsokommunikation som givande för deltagarna men för att fler personer ska få tillgång till aktiviteten behöver vissa problem diskutera och adresseras. Detta gäller organisationsform och finansieringsmodeller, att utveckla samarbete med övriga aktörer och myndigheter samt att utveckla information till personal vid aktuella myndigheter, till länets kommuner samt till de personer som inbjuds till aktiviteten. Fortsatt forskning bör även undersöka deltagarnas åsikter och erfarenheter av denna hälsokommunikationen.  

 

Regular health communication in Stockholm County Council has been evaluated through 10 interviews with actors in the county council and current municipalities. The article presents the results of the interviews and a workshop for relevant actors where results were discussed. The study shows that the informants perceive the regular health communication as rewarding to the participants, but in order for more people to access the activity, some issues need to be discussed and addressed. This applies to organizational form and funding models, to develop cooperation with other actors and authorities, as well as to develop information to staff at the relevant authorities, county councils and to persons invited to the activity. Continued research should also examine the participants' views and experiences of this health communication.


Nyckelord


förebyggande arbete; hälsofrämjande arbete; hälsokommunikation; migration

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!