Samverkan för barns bästa. Gemensamma utbildningsdagar vid Karlstads universitet om samverkan för utsatta barn för socionom-, grundlärare och förskolestudenter.

Ulla-Britt Eriksson, Linda Beckman

Sammanfattning


 

Sedan år 2009 har ämnet folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet (KaU) varje termin ansvarat för gemensamma utbildningsdagar till studenter inom socionom-, grundlärar- och förskollärarprogrammen om samverkan för utsatta barn. Utbildningsinsatsen tillkom för att öka samsyn, klargöra roller och utveckla samverkan vid barns behov av insatser från flera aktörer. Med barnkonventionen som utgångspunkt och barnens rätt till skydd och stöd får 150-200 studenter under tre dagar ta del av föreläsningar om samverkan kopplat till utsatta barn såväl teoretiskt som praktiskt med besök av personer från olika tvärprofessionella verksamheter såsom familjecentral, barnahus, elevhälsa, förskoleteam, med flera. I artikeln presenteras utbildningen, Universitetskanslersämbetets (UKÄ) kartläggning av hur våld mot barn beaktas i högre utbildning samt en norsk studie om studenters kunskap om våld och sexuella övergrepp mot barn.


Nyckelord


samverkansdagar;Karlstads universitet;socionomstudenter;grundlärarstudenter;förskollärarsrudenter;elevhälsa;förskoleteam;

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!