Typologisering av alkoholberoende individer i relation till kön och genus. En sammanfattning av hur typologiforskningen har hanterat skillnader mellan män och kvinnor sedan 1960-talet.

Kristina Berglund, Peter Wennberg

Sammanfattning


Personer med alkoholproblem är en heterogen grupp och typologiforskning har tidvis varit ett prioriterat forskningsområde, även om intresset minskat något för typologier under de senaste åren. Det primära syftet har varit att hitta subgrupper för riktad medicinering och psykosociala insatser och de aspekter som framförallt har studerats är ärftlighet, missbrukets utveckling och svårighetsgrad, sociala svårigheter, dryckesmönster och psykopatologi. Hur man beaktat könsskillnader har varierat, men ingen typologi har hittills tagit sin utgångspunkt i ett genusperspektiv. Metodologiska svårigheter har också funnits eftersom det ofta varit få kvinnor i urvalen vilket lett till problem med statistiska analyser och generaliserbarhet. Att kvinnors drickande har ökat de senaste åren och mäns och kvinnors dryckesmönster har blivit alltmer likartat borde betyda att rådande klassificeringar behöver modifieras. Det finns alltså skäl att återigen klassificera personer med alkoholproblem, men nu med utgångspunkt från både ett köns- och genusperspektiv.

Nyckelord


typologi, alkoholberoende, kön, genus

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!