Tuberkulosvård från ett Genusperspektiv: Studier från Vietnam, Indien och Kina

Grethe Fochsen, Biao Xu

Sammanfattning


I artikeln redogörs för studier om tuberkulosvården i Vietnam, Indien
och Kina. Vi har fokuserat på hur genusaspekter påverkar olika
skeenden av tbc-sjukdomen, från det att symptom uppstår till att
patienten söker vård, diagnostiseras, behandlas samt tiden efter
tillfrisknandet. Studierna gav inga klara svar vad gäller skillnader
mellan män och kvinnor. I Vietnam framkom tydliga könsskillnader
i vårdsökande och tillgång till tuberkulossjukvård, medan i Kina och
Indien var resultaten inte lika entydiga. Sammanfattningsvis diskuteras
dessa skillnader i förhållande till andra studier, förslag ges till
vidare forskning.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!