Flödesmodellen Version 1.0 Individbaserad verksamhetsuppföljning inom hälsooch sjukvård med hjälp av en generisk processodell - flödesmodellen

Jan Lindmark, Mattis Elg

Sammanfattning


Denna artikel beskriver erfarenheter från ett nationellt projekt med
syftet att föreslå och implementera en generisk processmodell som
beskriver enskilda patienters vårdprocesser genom ett hälso- och
sjukvårdssystem. Modellen är en av utgångspunkterna i byggandet
av den nationella informationsstruktur som Socialstyrelsen nu har
ansvaret för. En bärande idé är att processdata i kombinatione med
traditionella sätt att beskriva hälso- och sjukvårdens output i termer
som in- och utskrivningar, vårddagar, läkarbesök, DRG-poäng och
kostnad per patient kan bli ett kraftfullt verktyg för förbättringsarbete.
Flödesmodellen är också det koncept som man utgår från vid
uppföljning av väntetider och vårdgaranti 05.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!