Människovärde, värdighet och yrkesetik

Lars H Gustafsson

Sammanfattning


Alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv är viktiga principer i FN:s olika överenskommelser om de mänskliga rättigheterna. Dessa principer genomsyrar också de etiska koder som antagits inom vårdyrkena. Den som arbetar inom ett sådant yrke har därmed uppdraget att verka för att dessa rättigheter förverkligas. Den stat eller vårdgivare som försöker förmå sina anställda att arbeta efter andra principer försätter dem i svåra etiska dilemman.
Every human being’s equal value and the right to a significant life are important principles in the UN’s various human rights conventions. These principles also permeate the ethical codes that have been adopted for the nursing professions. Those who work in these professions therefore have the task of promoting the implementation of these rights. A state or care provider that tries to get its employees to work in accordance with other principles faces them with serious ethical dilemmas.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!